החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור
נייר העמדה: "חינוך לבריאות מינית"

נייר העמדה: "חינוך לבריאות מינית", שהוכן על ידי ועדה בראשות ד"ר אורלי גולדשטיק, הופץ לחברי החברה. לאחר קבלת הערות והסתייגויות מחברי החברה נעביר אותו להר"י להכנה לפרסום.