החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות ע"י מגע מיני (STD)
יו"ר:
פרופ' יעקב בורנשטיין

מזכיר:
ד"ר עופר דוידי

גזברית:
פרופ' יסמין מאור

תקנון החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני - STD

 

 1. שם החברה: 

"ההסתדרות הרפואית בישראל, החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני – (STD)", ובהתאמה באנגלית

 

 1. תוקף וסמכות:

 

 1. החברה הינה חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקמת בתוקף תקנות ההסתדרות הרפואית בישראל, ויונקת סמכויותיה מתקנות אלה.

 

 1. כל תקנה מתקנות החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני – (STD), שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י - בטלה מעיקרה.

 

 1. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של החברה ו/או במוסדותיה המנהלים והמבקרים, המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתיישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים - בטלה מעיקרה.

 

 1. חברות:
   

חברים בחברה יכולים להתקבל רק רופאים חברי ההסתדרות הרפואית בישראל.

 

סוגי החברות השונים הינם:

חבר מן המניין – כל חבר הר"י מן המניין המגלה עניין במטרותיה.

חבר נלווה – מי שאינם רופאים, והמגלים עניין במטרות החברה, ובלבד שלחברים הנלווים לא תהיה הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות החברה.

 

 1. קבלת חברים:

רופא חבר הר"י, המעוניין להתקבל כחבר בחברה, יגיש בקשה לוועד בצירוף המסמכים הרלוונטיים. ההחלטה על קבלת חברים חדשים נתונה להחלטת הוועד, ועל הוועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות קבלת חבר, ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הוועד.

 

 1. זכויות וחובות:

 

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של החברה.

ההשתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור, שמורה לחברים מן המניין. על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות החברה.

 

 1. הפסקת חברות:

 

 1. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד החברה.
 2. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.

הוועד הראשי רשאי להוציא חבר מהחברה במקרים הבאים:

 1. אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
 2. אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה, למרות שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב, ושחלפו 30 ימים בין אזהרה לאזהרה.
 3. אם שוכנע הוועד, כי החבר הפר תקנות ו/או משמעת החברה ו/או גרם נזק חומרי או מוסדי לחברה בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על-ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר"י.

בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב, ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. במידה והחליט הוועד על הוצאת חבר מהחברה, יודיע לו על כך בכתב.

רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על-ידי הוועד.

ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהחברה.

האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד/ בחברה. הודעה על דיון זה במסגרת האסיפה חייבת להישלח לחברים 30 ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה.

 

 1. מוסדות החברה:

 

אסיפה כללית

1. אסיפה כללית של החברה תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על-ידי הוועד. ההזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות 30 ימים לפני המועד שנקבע, ויפורסם בהן סדר היום של האסיפה. סדר היום ייקבע על-ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום, כפי שפורסם, לא יידון באסיפה, אלא אם כן, החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.

2. האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית מחברי החברה בעלי זכות ההצבעה. אם בזמן שנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך שעה, ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.

3. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים, אלא אם כן, נדרשה הצבעה חשאית על-ידי 10% לפחות מהמשתתפים. אם הדעות בהצבעה תהיינה שקולות - יכריע היו"ר.

4. תפקידי האסיפה הכללית הם:

א. קבלת דו"ח על פעילות הוועד, כולל דו"ח כספי.

ב. בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לשלוש שנים.

ג. דיון והחלטה בנושאים שעל סדר היום.

ד. התוויית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות החברה עד לאסיפה הבאה.

5. אסיפה כללית שלא מן המניין

הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת בתוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20 אחוזים לפחות מהחברים מן המניין של החברה. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

 

 1. ועד החברה:

1. הוועד יבחר על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים. מתפקידו לייצג את החברה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית. לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין.

הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.

 היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.

2. ישיבות הוועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הוועד. ישיבות הוועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה. היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.

3. הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של הארגון. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום כהונתו. במקרה ופחתו מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, ייכנסו חברי הוועד הנותרים, תוך שלושים יום אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.

חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לחברה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

 

 1. התפקידים בחברה:

1. גזבר

גזבר החברה ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות, ויהיה אחראי, בין היתר, לגביית מסי החבר וניהול חשבונות החברה. מתפקידו להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.

בהיעדרו, ימלא את מקומו יו"ר החברה או סגנו.

2. מזכיר

מזכיר החברה ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות.

מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות החברה והוועד, לבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, ועליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות.

 

 1. ועדת ביקורת

האסיפה הכללית תבחר בשלושה חברים, שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד/ החברה ואת חוקיות ההחלטות.

 

 1. ועדות משנה

קיימת אפשרות להקים ועדות משנה. האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים ועדות נוספות, לפי הצורך. ועדות אלו תהיינה כפופות לוועד החברה.

 

 1. כספים

1. תקציב החברה וגובה המיסים ייקבעו על-ידי הוועד, ובאישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הוועד המרכזי של הר"י.

2. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר (לפי שיקול ועד החברה).

3. יו"ר האיגוד/החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה בתקופת כהונתם. על המחאות החברה להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה.

 

יג. אישור ושינויים בתקנון

1. תקנון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.

2. שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב של האסיפה הכללית, אלא ברוב של 51% מהחברים. הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על ידי הוועד, ותישלח לכל החברים עד שלושים יום לפני האסיפה הכללית.

 

יד. פירוק החברה

ההחלטה על פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה כללית וברוב של 75% מהחברים מן המניין. במקרה של פירוק החברה, יועבר רכוש החברה לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו על פי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לחברה.